Veel gestelde vragen

PKB algemeen

220
De CAO over het PKB

Persoonlijk keuzebudget (PKB)

 1. Met ingang van 1 januari 2018 wordt een Persoonlijk Keuzebudget (PKB) ingevoerd.
 2. De volgende arbeidsvoorwaarden worden ingebracht in het PKB:
  1. Twee (2) van de vier (4) bovenwettelijke vakantiedagen;
  2. De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren;
  3. Desgewenst brutoloon.
 3. Het PKB wordt aan het begin van het kalenderjaar toegekend. De feitelijke opbouw vindt per betalingsperiode plaats.
 4. De waarde van een vrije dag is 8 x het van toepassing zijnde uurloon vermeerderd met de vakantietoeslag en (indien van toepassing) de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag.
 5. De werknemer kan per betalingsperiode keuzes maken met het tot dan toe opgebouwde tegoed. Er kan gekozen worden voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Als er gekozen wordt voor vrije tijd dan kan men maximaal 18 dagen aankopen.
 6. Een reeds ingeroosterde vrije dag, aangekocht vanuit het PKB zal in geval van ziekte weer toegevoegd worden aan het PKB tegoed.
 7. Indien er geen keuzes worden gemaakt, blijft de opbouw per betalingsperiode doorlopen tot het einde van het kalenderjaar. Het resterende PKB tegoed inclusief de aangekochte doch niet opgenomen vakantiedagen worden aan het einde van het vakantiejaar volledig uitbetaald.
221
Wat is een Persoonlijk keuzebudget?

Meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen. Dat is het doel van het Persoonlijk Keuzebudget (PKB). Het PKB draagt bij aan nieuwe arbeidsverhoudingen in de sector. Centraal staan de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap.

Het PKB individualiseert een deel van de arbeidsvoorwaarden. Het doel is transparantere arbeidsvoorwaarden waarin je een bij je levensfase en/of omstandigheden passende keuze kunt maken. Met de invoering van het PKB per 1 januari 2018 wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen met minder regels en een andere kijk op de verhouding individu-collectief.

238
Is er een maximaal aantal verlofdagen dat gekocht mag worden?

Met je PKB tegoed kan je twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren aankopen. Met je bruto loon kan je dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen.

224
Wat zijn de bronnen voor het PKB?
 1. De waarde van twee (2) van de vier (4) bovenwettelijke vakantiedagen;
 2. De waarde van extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren;
 3. Desgewenst brutoloon.
225
Hoe wordt het PKB berekend?

Bij het berekenen van het PKB wordt uitgegaan van de waarde van een vakantiedag. Deze waarde wordt gevormd door 8x het van toepassing zijnde uurloon aan het begin van het jaar, vermeerderd met de vakantietoeslag en, indien van toepassing, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag. De hoogte van het PKB is dus voor iedereen verschillend omdat wordt uitgegaan van het brutoloon van de medewerker.

226
Wat zijn de bestedingsdoeleinden?

Je kunt je PKB-tegoed inzetten voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Als er gekozen wordt voor vrij tijd, kan je met je PKB tegoed twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren aankopen. Met je bruto loon kan je dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen.

269
Wanneer komt het interactieve “Mijn PKB” online?

Vanaf januari 2018 komt “Mijn PKB” stapsgewijs voor werkgevers beschikbaar. Maandelijks, te beginnen met de salarisuitbetaling in januari, zal er spaartegoed aan het PKB worden toegevoegd.

Vanaf dat moment is “Mijn PKB” ook voor werknemers volledig beschikbaar.

 

235
Kunnen opleidingskosten uit het PKB budget worden betaald?

Ja, opleidingskosten voor een studie of opleiding kunnen fiscaal vriendelijk worden gedeclareerd. Het betreft hier in de meeste gevallen kosten voor een opleiding die de werkgever niet of gedeeltelijk betaalt.

Je betaalt de kosten eerst zelf en declareert deze vervolgens in “Mijn PKB”. Het bedrag wordt bruto ingehouden en vervolgens netto uitgekeerd. Het betalingsbewijs dat hiervoor overlegd moet worden kan in “Mijn PKB” worden “ge-upload”.

PKB werkgever

343
Kunnen binnen een bedrijf divisies of afdelingen onderscheiden worden in Mijn PKB?

Een werknemer is een entiteit binnen het product. Het is niet mogelijk binnen een bedrijf divisies of afdelingen te onderscheiden. Als dat gewenst is, moeten voor een bedrijf per onderdeel aparte werkgevers worden opgevoerd. Een beheerder heeft beheerrechten over de hele werkgever.

344
Kunnen er andere aanwendingen aan het PKB worden toegevoegd?

Nee, dit is niet mogelijk aangezien alleen de in de cao benoemde aanwendingen van het PKB ondersteunt worden.

222
Voordelen van het PKB voor de werkgever
 1. Het budget doet een beroep op de individuele verantwoordelijkheid. De rol van de werkgever is faciliterend in plaats van verzorgend;
 2. Transparante arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan een aantrekkelijk werkgever­schap;
345
Naar welk e-mail adres worden de mails verzonden?

De e-mails vanuit Mijn PKB worden verzonden naar het opgegeven e-mail adres. De mailserver kan deze echter wel aanmerken als SPAM en kunnen daardoor terecht komen in de SPAM map van de mail applicatie.

346
Is de maand januari ook een keuze-periode?

De maand januari is voor het systeem geen keuze-periode. Per eind december is finaal afgerekend over het afgesloten jaar. Er zal pas weer budget zijn opgebouwd in februari. In januari kan daarom geen keuze worden ingevuld.

347
Kan een beheerder voor zichzelf vergoedingen goedkeuren?

Een beheerder binnen een werkgever is tevens werknemer en kan als werknemer PKB omzetten in studiekostenvergoeding en die vergoeding aan zichzelf ook fiatteren. Dit is AO-technisch op te vangen. 

348
Kan het brutoloon worden ingebracht in het PKB?

Op basis van artikel 67b, lid2, sub c, is het mogelijk om het brutoloon in te brengen in het PKB. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat het voor een werknemer niet altijd mogelijk is om brutoloon in te leggen, zoals in gevallen van loonbeslag. Aangezien in de cao vermeldt staat dat het brutoloon “desgewenst” ingebracht kan worden, wordt het brutoloon niet automatisch ingebracht in het PKB.

Als een werknemer bij u aangeeft dat hij/zij dit wel wenst, dan kunt u dit regelen binnen “Mijn PKB”. Hier kan ook vastgesteld worden hoeveel procent van het loon dan ingebracht wordt in het PKB. Op het moment dat het “Mijn PKB” ter beschikking komt, komt er ook een gedetailleerde instructie waarin uitgelegd staat hoe u dit als werkgever regelt.

267
Stappenplan invoering PKB

Klik HIER voor het stappenplan invoering PKB

268
Informatie over het PKB

Klik HIER voor informatie over het PKB

270
Wat te doen bij werknemers met loonbeslag?

In het geval van een loonbeslag kan dit betekenen dat het budget (gedeeltelijk) wordt afgeroomd, dan wel dat de medewerker wordt uitgesloten van de keuzes in het PKB per maand. 

273
Is het PKB gemaximaliseerd?

Ja, in het PKB kunnen alleen de arbeidsvoorwaarden ingebracht worden die in de cao staan vermeld. Daarnaast is het zo dat uw werknemer met het PKB-tegoed twee van  twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren kan kopen. Met zijn/haar brutoloon kan hij/zij dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen.

274
Kan een werknemer in januari al 18 dagen aankopen?

Met het PKB-tegoed kunnen twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren gekocht worden. Met brutoloon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen. Alle dagen die de werknemer met zijn/haar PKB tegoed gedurende het jaar kan kopen, kunnen vanaf de eerste salarisronde in januari aangeschaft worden in ‘Mijn PKB’. Voor de overige dagen geldt dus dat het brutosalaris ingezet kan worden.

275
Is het voor een werknemer mogelijk om in december nog 18 dagen aan te kopen?

Met het PKB-tegoed kunnen twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren gekocht worden. Met brutoloon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen.

Mocht de werknemer in december nog de beschikking hebben om deze 18 vrije dagen aan te kopen, dan kan hij/zij dit doen. De bedrijfsregels met betrekking tot het opnemen van het verlof blijven vanzelfsprekend onveranderd.

277
Vanaf wanneer kan een nieuwe medewerker deelnemen?

Het PKB wordt toegekend in januari. Betekent dit dat medewerkers die in de loop van het jaar in dienst komen pas per 1 januari van het volgende jaar kunnen deelnemen?

Nee, een medewerker kan een keuze maken vanaf de eerste maand na indiensttreding. 

PKB werknemer

278
Welk loon breng je in voor de koop van vrije dagen? 

Met je PKB-tegoed kan je twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren kopen. Met je brutoloon kan je dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen.

236
Kan je zonder toestemming van de werkgever verlof kopen en wordt dit verlof dan ook verleend?

In “Mijn PKB” is het mogelijk om verlof te kopen. De bedrijfsregels met betrekking tot het opnemen van het verlof blijven vanzelfsprekend onveranderd. Je doet er verstandig aan om voor de koop van het verlof eerst met je werkgever te overleggen over het opnemen ervan.

279
Betaal je het loon voor de koop van vrije dagen in 1x of bijvoorbeeld in 12/13 termijnen? 

Als u vanuit uw PKB-tegoed een vrije dag wil kopen, dan moet u deze vrije dag in één keer betalen. Dit gebeurt in de periode dat u de vrije dag aankoopt.

237
Wat als iedereen extra verlof gaat kopen? Kan dat dan nog worden opgenomen?

Net als nu gelden voor het opnemen van verlof de bedrijfsregels. Je dient met je werkgever over het opnemen van verlof te overleggen. Je kunt nu echter wel zelf bepalen hoeveel extra vrije dagen, binnen de gestelde marge, je uit het PKB-tegoed wilt kopen.

280
Hoe kan het brutoloon ingebracht worden in het PKB? 

Op basis van artikel 67b, lid2, sub c, is het mogelijk om het brutoloon in te brengen in het PKB. Aangezien in de cao vermeldt staat dat het brutoloon “desgewenst” ingebracht kan worden, wordt het brutoloon niet automatisch ingebracht in het PKB. Als een werknemer bij zijn werkgever aangeeft dat hij/zij dit wel wenst, dan kan de werkgever dit regelen binnen “Mijn PKB”. Hier kan ook vastgesteld worden hoeveel procent van het loon dan ingebracht wordt in het PKB.

Op het moment dat het “Mijn PKB” ter beschikking komt, komt er ook een gedetailleerde instructie waarin uitgelegd staat hoe de werkgever dit regelt. 

281
Moet een vrije dag, die gekocht is vanuit het PKB, meteen worden opgenomen?

Een vrije dag die gekocht is vanuit het PKB moet voor het einde van het jaar, waarin de dag gekocht is, worden opgenomen. Is een vrije dag wel gekocht maar niet opgenomen, dan zal deze aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald. Dit is in lijn met artikel 67b, lid 7, uit de cao.

223
Voordelen van het PKB voor de werknemer
 1. Je weet wat je hebt en krijgt inzicht in je arbeidsvoorwaarden;
 2. Je kunt over een eigen budget beschikken;
 3. Je bent minder afhankelijk van de werkgever;
 4. Het PKB geeft ruimte om een voor jou passende keuze te maken
239
Hoe weet ik wat een verlofuur kost?

In “Mijn PKB”, bij het aankopen van verlofuren, staat vermeld wat het verlofuur waard is. Alle berekeningen worden met deze waarde gemaakt en zijn meteen zichtbaar.

282
Kan ik in januari al 18 dagen aankopen?

Met het PKB-tegoed kunnen twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren gekocht worden. Met brutoloon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen. Alle dagen die u met uwPKB-tegoed gedurende het jaar kan kopen, kunnen vanaf de eerste salarisronde in januari aangeschaft worden in ‘Mijn PKB’. Voor de overige dagen geldt dus dat het brutosalaris ingezet kan worden.

240
Kan er vanuit het PKB verlof gekocht worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het pensioen?

Ja, kopen van verlof heeft geen invloed op de pensioenopbouw.

283
Is het mogelijk om in december nog 18 dagen aan te kopen?

Met het PKB-tegoed kunnen twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren gekocht worden. Met brutoloon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen. Mocht u in december nog de beschikking hebben om deze 18 vrije dagen aan te kopen, dan kan udit doen. De bedrijfsregels met betrekking tot het opnemen van het verlof blijven vanzelfsprekend onveranderd. U doet er verstandig aan om voor de koop van het verlof eerst met uw werkgever te overleggen over het opnemen ervan.

241
Als je dagen verlof koopt, hoe komen die dagen dan in je verlofsaldo?

Deze dient de werkgever toe te voegen aan het verlofsaldo. Dit is een (handmatige) actie voor de werkgever.

284
Mag het brutoloon in het PKB worden ingebracht van de belastingdienst?

Ja, dit mag worden ingezet. Meestal wordt een klein percentage daarvan beschikbaar gesteld aan de werknemer. Dit alles ter beoordeling van de werkgever.

242
Kunnen gekochte verlofdagen uit het PKB worden meegenomen naar het volgende jaar?

Dat kan niet. Deze extra verlofuren dienen binnen het kalenderjaar dat zij zijn gekocht te worden genoten.

227
Hoe kan ik mijn PKB besteden?

Keuzevrijheid is het uitgangspunt van het PKB. Door middel van “Mijn PKB”, een gebruiksvriendelijke online PKB-tool, kun je maandelijks keuzes maken voor de besteding van je tegoed. Ook kunnen er voor heel het jaar voorkeuren worden vastgelegd en eventueel gedurende het jaar weer gewijzigd.

Dus mocht je ervoor kiezen om maandelijks je PKB tegoed te laten uitkeren, dan kun je dit wijzigen voor de maanden die nog komen. Let op: voor de op dat moment geldende maand kan dit niet! Daarvoor geldt het principe: eenmaal gekozen, is gekozen.

Wanneer je geen keuze maakt krijg je je tegoed aan het einde van het jaar automatisch uitbetaald. De Belastingdienst staat namelijk niet toe om je spaartegoed over te hevelen naar het nieuwe fiscale jaar. Over het uit te betalen tegoed wordt belasting geheven.

243
Wat gebeurt er in geval van ziekte op de reeds ingeroosterde vrije dag?

Een reeds ingeroosterde vrije dag, aangekocht vanuit het PKB zal in geval van ziekte weer toegevoegd worden aan het PKB tegoed. De volgorde die meestal wordt toegepast voor het afboeken, is dat de dagen die op het punt staan te verlopen, als eerste worden afgeboekt. Dit geheel ter beoordeling van de werkgever.

232
Welke keuzemogelijkheden heb ik?

Keuzemogelijkheid

Kenmerken

Niets doen

PKB wordt opgespaard en in december uitbetaald

Uitbetalen als loon

PKB tegoed wordt (deels) uitbetaald met maandloon

Verlof kopen

Met je PKB tegoed kan je twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren aankopen. Met je bruto loon kan je dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen.

Scholing / opleiding

Uitruil bruto PKB voor netto vergoeding

339
Hoe om te gaan met extra bovenwettelijke verlofdagen die worden toegekend bijv. als gevolg van harmonisaties? 

In de cao staat beschreven dat er twee van de vier bovenwettelijke dagen in het PKB vallen. Extra bovenwettelijke verlofdagen vallen dus buiten het PKB.

233
Is een keuze terug te draaien?

Keuzevrijheid is het uitgangspunt van het PKB. Door middel van “Mijn PKB”, een gebruiksvriendelijke online PKB-tool, kun je maandelijks keuzes maken voor de besteding van je tegoed. Ook kunnen er voor heel het jaar voorkeuren worden vastgelegd en eventueel gedurende het jaar weer gewijzigd.

Dus mocht je ervoor kiezen om maandelijks je PKB tegoed te laten uitkeren, dan kun je dit wijzigen voor de maanden die nog komen. Let op: voor de op dat moment geldende maand kan dit niet! Daarvoor geldt het principe: eenmaal gekozen, is gekozen.

Wanneer je geen keuze maakt krijg je je tegoed aan het einde van het jaar automatisch uitbetaald. De Belastingdienst staat namelijk niet toe om je spaartegoed over te hevelen naar het nieuwe fiscale jaar. Over het uit te betalen tegoed wordt belasting geheven

340
Maakt het fietsplan ook onderdeel uit van het PKB? 

Het fietsplan valt nu niet in het PKB. 

234
Wat gebeurt er als ik niets doe?

Indien er het hele jaar door geen keuzes in het PKB worden gemaakt, wordt het PKB-tegoed in december automatisch bij het salaris uitbetaald.

341
Waarom zit vakantietoeslag in het uurloon? 

In de wet en jurisprudentie is vastgesteld dat vakantiegeld moet worden betaald over uitbetaalde vakantiedagen. 

Voorwaarden en belastingen

342
Welke heffingstabel is van toepassing als het PKB-tegoed wordt uitbetaald?

De Belastingdienst heeft een werkwijze aangereikt om te bepalen welke heffingstabel van toepassing dienst te zijn:

 • Als uit het PKB de maandelijkse reservering wordt opgenomen (geheel of gedeeltelijk) dan is op die opname de normale tijdvaktabel van toepassing;
 • Wanneer uit het PKB meer dan de maandelijkse reservering wordt opgenomen, dan mag de tabel voor bijzondere beloningen worden toegepast op de gehele opname.

Er zal getoetst moeten worden of het PKB dat in u in enige periode uit laat betalen hoger is dan de aanspraak op het PKB in die betreffende periode. Indien dit het geval is pas je de tabel voor bijzondere beloningen toe, anders tabelloon.

286
Is bekend of de inzet van PKB-budget voor scholing bruto-netto mag?

Het PKB voor scholing van de werknemer mag, mits er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, bruto worden ingezet en netto worden uitgekeerd aan de werknemer. 

228
Zijn er fiscale gevolgen als het PKB wordt gebruikt?

Dat is afhankelijk waarvoor je kiest. In onderstaand schema zie je op hoofdlijnen de fiscale gevolgen per PKB bestedingsdoel. Ook in ”Mijn PKB” zie je per onderwerp of er fiscale gevolgen zijn of niet.

 

PKB doel

Voorwaarden

Fiscaal

Voordeel

Aanvullend inkomen

Maximaal het actuele spaartegoed

Als uit het budget de maandelijkse reservering wordt opgenomen (geheel of gedeeltelijk) dan is over die opname loonbelasting verschuldigd.

Wordt meer dan de maandelijkse reservering opgenomen, dan is hierover de tabel voor bijzondere beloning van toepassing.

Extra inkomsten voor medewerker

Opleidingen

Bedoeld voor opleidingen die niet of gedeeltelijk door de werkgever worden vergoed en die worden gebruikt voor carrièreontwikkeling, werk zekerheid of een andere functie.

Geen loon- en premieheffing over dit bedrag verschuldigd

Voor huidige of toekomstige functie. Voor een betere positie op de arbeidsmarkt

Verlofuren

Met je PKB tegoed kan je twee van de vier bovenwettelijke vakantie­dagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren kopen. Met je bruto loon kan je dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen.

Gekocht verlof kan niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

De extra dagen worden gekocht met het bruto loon. Het belastbaar inkomen zal hierdoor lager worden.

Extra vrije tijd voor medewerker

229
Consequenties voor sociale verzekeringen en pensioen

Het uitbetaalde PKB-tegoed maakt deel uit van het inkomen in het kader van de sociale verzekeringen (o.a. WW, WIA) en kan de grondslag voor sociale uitkeringen, fiscale toeslagen en subsidies beïnvloeden. Het PKB is echter niet pensioengevend en heeft daardoor geen invloed op de pensioenopbouw.

230
Kan in december al geld worden gereserveerd voor het volgende jaar?

Nee, het PKB hoort bij een kalenderjaar. De Belastingdienst stelt als regel dat het tegoed ook in het betreffende kalenderjaar moet worden uitbetaald. (en er belasting over moet worden afgedragen). In december wordt het opgebouwde tegoed dus uitbetaald.

231
Wordt er rente uitbetaald over het gespaarde PKB-tegoed?

Nee, het PKB-tegoed is niet rentegevend.

 

Zeggenschap arbeidstijden

287
Hoe leg ik de met werknemer gemaakte afspraken vast; is daar een format voor?

Hoe de afspraken worden vastgelegd is vormvrij. TLN is voornemens een format te ontwikkelen dat gehanteerd kan worden.

288
Hoe leg ik vast dat aan de wensen van een werknemer geen invulling kan worden gegeven?

De werkgever zal inhoudelijk moeten aangeven waarom aan het verzoek geen gehoor kan worden gegeven. Daar is geen format voor.

Duurzame inzetbaarheid

290
Mag/kan een werknemer weigeren om overwerk te verrichten/ in ploegendienst te werken/ in de nacht te werken?

Nee, weigeren kan niet. Een werknemer van 55 jaar of ouder kan wel een verzoek doen om niet meer in ploegendienst of in de nacht te werken. Hetzelfde geldt voor het maken van overuren.

291
Wat zijn de consequenties als een werknemer van 55 jaar of ouder aangeeft gebruik te willen maken van de uitzonderingregeling om niet te hoeven werken in ploegendienst of in de nacht, maar er geen alternatieve functie beschikbaar is? 

Indien er geen alternatief is, dan is dat vanuit de werkgever een inhoudelijke grond om het verzoek af te wijzen. Hierbij is een mogelijk gevolg wel dat de werknemer opzoek zal gaan naar een andere werkkring.

Gegevensbescherming

338
Hoe zit het met de dataverwerking van het PKB?

De Integrale cao oplossing en alle documentatie hieromtrent is volledig AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) compliant. Zo zal er tussen TLN en Iselect een be(ver) werkersovereenkomst worden gesloten en een be(ver)werkersovereenkomst zal ook tussen TLN en Iselect enerzijds en elke werkgever die van de Integrale cao oplossing gebruik wil gaan maken, worden gesloten. Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van de Gebruikersvoorwaarden Werkgever die elke werkgever bij activatie van de tool digitaal dient te accorderen.
 
Ook de medewerker zal bij de eerste keer activeren gevraagd worden Gebruikersvoorwaarden te accorderen: De zogenaamde Gebruikersvoorwaarden Medewerker. De bepalingen die de medewerker digitaal tekent, dienen niet alleen ter vastlegging van de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van Integrale cao oplossing, maar deze bepalingen dienen tevens als toestemming in het kader van de verstrekking van personeelsgegevens door de werkgever. Op deze manier is volstrekt duidelijk wie welke persoonsgegevens ter bewerking onder ogen krijgt en wordt voldaan aan de AVG eis tot het verstrekken van transparantie.
 
Op deze manier wordt op alle fronten voldaan aan de vereisten van de nieuwe AVG.