Veel gestelde vragen

Persoonlijk Keuzebudget (PKB)

369
Wanneer kan een werknemer 18 dagen aankopen?

In principe kan dit het gehele kalenderjaar. Met het PKB-tegoed kunnen twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren gekocht worden. Met brutoloon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen. Mocht de werknemer in december nog de beschikking hebben over budget voor deze 18 vrije dagen, dan kan hij/zij dit doen. De regels met betrekking tot het opnemen van het verlof blijven vanzelfsprekend onveranderd.

370
Kan je zonder toestemming van de werkgever verlof kopen en wordt dit verlof dan ook verleend?

Het is mogelijk om verlof te kopen zonder toestemming. De regels met betrekking tot het opnemen van het verlof blijven vanzelfsprekend onveranderd. U doet er verstandig aan om voor de koop van het verlof eerst met uw werkgever te overleggen over het opnemen ervan.

371
Wat gebeurt er als het PKB-tegoed niet uitgegeven wordt?

Indien er geen keuzes worden gemaakt, blijft de opbouw per betalingsperiode doorlopen tot het einde van het kalenderjaar. Het resterende PKB-tegoed inclusief de aangekochte doch niet opgenomen vakantiedagen wordt aan het einde van het vakantiejaar volledig uitbetaald.

235
Kunnen opleidingskosten uit het PKB budget worden betaald?

Ja, opleidingskosten voor een studie of opleiding kunnen fiscaal vriendelijk worden gedeclareerd, mits aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Het betreft hier in de meeste gevallen kosten voor een opleiding die de werkgever niet of gedeeltelijk betaalt.

Je betaalt de kosten eerst zelf en declareert deze vervolgens ten laste van je PKB-tegoed. Het bedrag wordt bruto ingehouden en vervolgens netto uitgekeerd. Hiervoor moet wel een betalingsbewijs overlegd worden.

238
Is er een maximaal aantal verlofdagen dat gekocht mag worden?

Ja, met je PKB-tegoed kan je twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren aankopen. Met je brutoloon kan je dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen

269
Wanneer komt het interactieve “Mijn PKB” online?

Mijn PKB is sinds januari 2018 beschikbaar gekomen voor werkgevers en medewerkers. Het gebruik hiervan is gratis.

221
Wat is een Persoonlijk keuzebudget?

Met de invoering op 1 januari 2018 van het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) in de sector Transport en Logistiek, wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen. Met minder regels en meer individuele vrijheid.

 

Meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen. Dat is het doel van het PKB. Het PKB draagt bij aan nieuwe arbeidsverhoudingen in de sector. Centraal staan de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap.

Het PKB individualiseert een deel van de arbeidsvoorwaarden. Het doel zijn transparante arbeidsvoorwaarden waarin de werknemer een bij zijn/haar levensfase en/of omstandigheden passende keuze kan maken.

 

Het PKB is een bruto bedrag dat de werknemer in januari van elk jaar krijgt toegekend.

Het PKB is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:

  1. Twee (2) van de vier (4) bovenwettelijke vakantiedagen;
  2. De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren;
  3. Desgewenst brutoloon.

Werknemers kunnen het PKB-tegoed inzetten voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Als er gekozen wordt voor vrije tijd, kunnen met het PKB-tegoed twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren worden gekocht. Met brutoloon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen. Aan het eind van het jaar wordt het resterende PKB-tegoed uitbetaald. De werknemer dient er rekening mee te houden dat over het bruto-tegoed dat wordt uitbetaald, belasting en sociale premies worden ingehouden.

Klik hier om het cao artikel te bekijken over het PKB.

225
Hoe wordt het PKB berekend?

Bij het berekenen van het PKB wordt uitgegaan van de waarde van een vakantiedag. Deze waarde wordt gevormd door 8x het van toepassing zijnde uurloon aan het begin van het jaar, vermeerderd met de vakantietoeslag en, indien van toepassing, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag. De hoogte van het PKB is dus voor iedereen verschillend omdat wordt uitgegaan van het brutoloon van de medewerker.

366
Zijn er andere bronnen voor het PKB dan degene die in de cao staan?

Nee, er zijn geen andere bronnen voor het PKB dan degene die in de cao staan.

226
Wat zijn de bestedingsdoeleinden?

Je kunt je PKB-tegoed inzetten voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Als er gekozen wordt voor vrij tijd, kan je met je PKB tegoed twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren aankopen. Met je bruto loon kan je dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen.

367
Hoe werkt de inzet van brutoloon binnen het PKB?

Binnen cao-artikel 67b, lid 2, sub c staat de mogelijkheid aangegeven om desgewenst brutoloon in te brengen in het PKB. Dit brutoloon kan bijvoorbeeld ingezet worden voor de aankoop van de in lid 5 van hetzelfde artikel genoemde extra vrije dagen. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met het feit dat een werknemer maandelijks nog wel het wettelijk minimumloon behoort uitgekeerd te krijgen.

368
Hoe administreer ik het PKB?

Voor de administratie van het PKB heeft TLN in samenwerking met Iselect ‘Mijn PKB’ ontwikkeld. ‘Mijn PKB’ is een vanuit TLN gratis beschikbaar gestelde interactieve omgeving binnen het PKB portaal waarin werknemers hun PKB-tegoed kunnen besteden. Het gebruik van ‘Mijn PKB’ is niet verplicht. TLN adviseert om intern in het bedrijf een beheerder aan te wijzen voor het inrichten en beheren van de ‘Mijn PKB-omgeving’.

Bent u geen beheerder dan kunt u zich aanmelden om de eerste stappen te kunnen zetten. Om ervoor te zorgen dat u als beheerder goed gebruik kunt maken van ‘Mijn PKB’ biedt TLN in samenwerking met Iselect de E-learning aan. Het doorlopen van de E-learning is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van ‘Mijn PKB’. In de E-learning krijgt de beheerder uitleg over ‘Mijn PKB’. Na het succesvol doorlopen van de E-learning kan de beheerder verder in het proces om de ‘Mijn PKB-omgeving’ te activeren voor uw bedrijf.

TLN leden kunnen zich hier aanmelden voor deze E-learning. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct een bevestiging per mail.

Bent u geen TLN lid, maar wilt u zich toch aanmelden voor de Mijn PKB? Neem dan contact op met TLN via de contactpagina.

PKB werkgever

372
Hoe om te gaan met het brutoloon binnen ‘Mijn PKB’

Op basis van artikel 67b, lid2, sub c, is het mogelijk om het brutoloon in te brengen in het PKB. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat het voor een werknemer niet altijd mogelijk is om brutoloon in te leggen, zoals in gevallen van loonbeslag. Om volledig te voldoen aan de gemaakte cao afspraken is het nodig om een deel van het brutosalaris standaard beschikbaar te stellen binnen ‘Mijn PKB’. Standaard zal er voor medewerkers 10% van hun brutosalaris maandelijks inzetbaar zijn. De individuele werknemer heeft de keuze om hier wel of niet gebruik van te maken. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met het feit dat een werknemer maandelijks nog wel het wettelijk minimumloon behoort uitgekeerd te krijgen.

352
Wat is de ‘testmodus’?

Op het moment dat u gebruik gaat maken van Mijn PKB doet u dit eerst in de testmodus. In deze testmodus wordt de juistheid van de gegevens die aangeleverd worden getest, maar niet opgeslagen. Als alle tests goed worden bevonden wordt u "uit de testmodus" gehaald en wordt uw omgeving LIVE gezet. Pas dan kunt u officieel aan de slag met Mijn PKB.

PKB werknemer

373
Wanneer kan ik in ‘Mijn PKB’ 18 dagen aankopen?

Met het PKB-tegoed kunnen twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren gekocht worden. Deze dagen kunnen meteen bij de eerste keuzecyclus gekocht worden.

Met brutoloon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen. Aangezien je per maand maximaal 10% van jouw brutosalaris kan inzetten, kunt u in het begin nog niet het maximale aantal dagen aankopen. Mocht u in december nog de ruimte hebben om deze 18 vrije dagen aan te kopen, dan kunt u dit doen. De bedrijfsregels met betrekking tot het opnemen van het verlof blijven vanzelfsprekend onveranderd.

Voorwaarden en belastingen

230
Kan in december al geld worden gereserveerd voor het volgende jaar?

Nee, het PKB hoort bij een kalenderjaar. De Belastingdienst stelt als regel dat het tegoed ook in het betreffende kalenderjaar moet worden uitbetaald. (en er belasting over moet worden afgedragen). In december wordt het opgebouwde tegoed dus uitbetaald.

231
Wordt er rente uitbetaald over het gespaarde PKB-tegoed?

Nee, het PKB-tegoed is niet rentegevend.

 

286
Is bekend of de inzet van het bruto PKB-tegoed voor scholing mag worden aangewend zonder dat er loonheffing of premies moeten worden ingehouden?

Het bruto PKB-tegoed voor scholing van de werknemer mag, mits er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, worden aangewend zonder dat er loonheffing of premies moeten worden ingehouden.

342
Welke heffingstabel is van toepassing als het PKB-tegoed wordt uitbetaald?

De Belastingdienst heeft een werkwijze aangereikt om te bepalen welke heffingstabel van toepassing dienst te zijn:

  • Als uit het PKB de maandelijkse reservering wordt opgenomen (geheel of gedeeltelijk) dan is op die opname de normale tijdvaktabel van toepassing;
  • Wanneer uit het PKB meer dan de maandelijkse reservering wordt opgenomen, dan mag de tabel voor bijzondere beloningen worden toegepast op de gehele opname.

Er zal getoetst moeten worden of het PKB dat in u in enige periode uit laat betalen hoger is dan de aanspraak op het PKB in die betreffende periode. Indien dit het geval is pas je de tabel voor bijzondere beloningen toe, anders tabelloon.

228
Zijn er fiscale gevolgen als het PKB wordt gebruikt?

Dat is afhankelijk waarvoor je kiest. In onderstaand schema zie je op hoofdlijnen de fiscale gevolgen per PKB bestedingsdoel. Ook in ”Mijn PKB” zie je per onderwerp of er fiscale gevolgen zijn of niet.

 

PKB doel

Voorwaarden

Fiscaal

Voordeel

Aanvullend inkomen

Maximaal het actuele spaartegoed

Als uit het budget de maandelijkse reservering wordt opgenomen (geheel of gedeeltelijk) dan is over die opname loonbelasting verschuldigd.

Wordt meer dan de maandelijkse reservering opgenomen, dan is hierover de tabel voor bijzondere beloning van toepassing.

Extra inkomsten voor medewerker

Opleidingen

Bedoeld voor opleidingen die niet of gedeeltelijk door de werkgever worden vergoed en die worden gebruikt voor carrièreontwikkeling, werk zekerheid of een andere functie.

Geen loon- en premieheffing over dit bedrag verschuldigd mits voldaan aan wet- en regelgeving.

Voor huidige of toekomstige functie. Voor een betere positie op de arbeidsmarkt

Verlofuren

Met je PKB tegoed kan je twee van de vier bovenwettelijke vakantie­dagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren kopen. Met je bruto loon kan je dit aantal uitbreiden tot maximaal 18 vrije dagen.

Gekocht verlof kan niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

De extra dagen worden gekocht met het bruto loon. Het belastbaar inkomen zal hierdoor lager worden.

Extra vrije tijd voor medewerker

229
Consequenties voor sociale verzekeringen en pensioen

Het uitbetaalde PKB-tegoed maakt deel uit van het inkomen in het kader van de sociale verzekeringen (o.a. WW, WIA) en kan de grondslag voor sociale uitkeringen, fiscale toeslagen en subsidies beïnvloeden. Het PKB is echter niet pensioengevend en heeft daardoor geen invloed op de pensioenopbouw.

Zeggenschap arbeidstijden

287
Hoe leg ik de met werknemer gemaakte afspraken vast; is daar een format voor?

Hoe de afspraken worden vastgelegd is vormvrij. TLN heeft hiervoor een format ontwikkeld dat door leden van TLN opgevraagd kan worden.

288
Hoe leg ik vast dat aan de wensen van een werknemer geen invulling kan worden gegeven?

De werkgever zal inhoudelijk moeten aangeven waarom aan het verzoek geen gehoor kan worden gegeven. Daar is geen format voor.

Duurzame inzetbaarheid

290
Mag/kan een werknemer weigeren om overwerk te verrichten/ in ploegendienst te werken/ in de nacht te werken?

Nee, weigeren kan niet. Een werknemer van 55 jaar of ouder kan wel een verzoek doen om niet meer in ploegendienst of in de nacht te werken. Hetzelfde geldt voor het maken van overuren.

291
Wat zijn de consequenties als een werknemer van 55 jaar of ouder aangeeft gebruik te willen maken van de uitzonderingregeling om niet te hoeven werken in ploegendienst of in de nacht, maar er geen alternatieve functie beschikbaar is? 

Indien er geen alternatief is, dan is dat vanuit de werkgever een inhoudelijke grond om het verzoek af te wijzen. Hierbij is een mogelijk gevolg wel dat de werknemer opzoek zal gaan naar een andere werkkring.

Gegevensbescherming

338
Hoe zit het met de dataverwerking van het PKB?

De Integrale cao oplossing en alle documentatie hieromtrent is volledig AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) compliant. Zo zal er tussen TLN en Iselect een be-(ver) werkersovereenkomst worden gesloten en een be-(ver)werkersovereenkomst zal ook tussen TLN en Iselect enerzijds en elke werkgever die van de Integrale cao oplossing gebruik wil gaan maken, worden gesloten. Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van de Gebruikersvoorwaarden Werkgever die elke werkgever bij activatie van de tool digitaal dient te accorderen.

Ook de medewerker zal bij de eerste keer activeren gevraagd worden Gebruikersvoorwaarden te accorderen: de zogenaamde Gebruikersvoorwaarden Medewerker. De bepalingen die de medewerker digitaal tekent, dienen niet alleen ter vastlegging van de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van Integrale cao oplossing, maar deze bepalingen dienen tevens als toestemming in het kader van de verstrekking van personeelsgegevens door de werkgever. Op deze manier is volstrekt duidelijk wie welke persoonsgegevens ter bewerking onder ogen krijgt en wordt voldaan aan de AVG eis tot het verstrekken van transparantie.

Op deze manier wordt op alle fronten voldaan aan de vereisten van de nieuwe AVG.